Ghost Ghost

Perfect

Hedley

HEDLEY - PerFect
n(\)T Simple Plan but Hedley rose the luv of Punk @@ lak lu waj voy’ Ur luv is a lie muh co’ khoaj’ nghe Punk nhu bj chu` dau <3<3<3
uhm..tuy nghe Hedley chua nhju nhung thjk Hedley hok faj? vj style perform +)0k wa’ hok lan vao dau duok B*) cung hok faj taj bjt Hedley on the r8time at the r8 place =))=)) thjk Hedley vj talent va su. nghjem tuk, thjk o? lyrics so sharp n touched deep down <3<3<3 1’ la The Show Must Go do’ *^0^=
nghe Hedley thu dj ;;) nju chua nghe nha’!! =’):x:x

  1. vietint reblogged this from vixx0601
  2. vixx0601 posted this

vixx0601